home | product | usage | analysis

reseller | Q&A | blog

Shirakura Chi Ebi อาหารพิเศษสำหรับลูกกุ้ง


เป็นอาหารผสมที่ผลิตสำหรับลูกกุ้งโดยเฉพาะ มีส่วนผสมสำคัญ

ที่ลูกกุ้งต้องการโดยเฉพาะในช่วง สัปดาห์แรกๆ เพื่อการเจริญ

เติบโตที่แข็งแรง นอกจากนั้นยังช่วยการเพิ่่มจำนวนของจุลชีพ

ชนิดต่างๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่ช่วยย่อยสลาย

เศษอาหารและของเสียจากกุ้งซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า

การเป็นอาหารของลูกกุ้ง หากต้องการทราบว่ากุ้งมีความต้อง

การโปรตีนจากการกินจุลชีพจริงหรือไม่ เราสามารถทำการทด

สอบง่ายๆ โดยการใช้มือขุดดินเป็นหลุมเล็กๆ เพียงไม่วินาที

จะพบว่ากุ้งจะมารวมกันที่หลุมนี้เพื่อกินจุลชีพที่ถูกขุดขึ้นมา

เพื่อเป็นการรับประกันว่าจะมีอาหารสำหรับจุลชีพเหล่านี้เพียง

พออยู่เสมอ แนะนำให้ใช้ Chi Ebi อย่างสม่ำเสมอ

 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ทางประมงจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ทางประมง ที่

Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น แสดงให้เห็นว่าในตู้ที่ใช้ Chi Ebi

ของ Shirakura จะมีอัตราการรอดของลูกกุ้ง สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

และยังมีการพัฒนาของลูกกุ้งที่ดีกว่า ตู้ที่ไม่ได้ใช้ Chi Ebi

และจากการวิจัยในระดับจุลภาคยังพบอีกว่า จุลชีพที่มีความสำคัญ

โดยเฉพาะต่อลูกกุ้งมีจำนวนมากกว่าตู้ที่ไม่ได้ใช้ Chi Ebi กว่า 10 เท่า นอกจากนี้จากการสังเกตุอย่างต่อเนื่องยังพบผลด้านบวกในเรื่องของ

สีของกุ้งรวมถึงน้ำที่มีความใสอีกด้วย

 การให้อาหาร


ตู้ขนาด 60 cm : 1 ช้อน* ต่อวัน
ตู้ขนาด 100 cm : 1 ช้อน* พูนต่อวัน
อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนของกุ้งที่มีอยู่ในตู้
*ช้อนมีให้ในชุด

 

Red Bee Sand    Ebi Dama   Ebi Dama Special  Chi Ebi 

White Mineral Powder   Liquid mineral Ca+   Mineral Stone

 


contact | © 2009 www.shirakura-th.com